perhepäivähoitajaksi alkaminen

Miten alkaa yksityiseksi perhepäivähoitajaksi?

Haluaisitko hoitaa ja kasvattaa lapsia työksesi? Päiväkodissa työskentely ei ole ainoa vaihtoehto, sillä voit ryhtyä myös yksityiseksi perhepäivähoitajaksi. Lue lisää artikkelistamme.

Mitä perhepäivähoito on?

Perhepäivähoitaja on henkilö, joka hoitaa lapsia kotonaan tai muussa lastenhoitoon sopivassa tilassa, esimerkiksi ryhmäperhepäiväkodissa. Hoitopaikka voi myös olla hoidettavan lapsen koti tai eri lasten kodit esimerkiksi vuoroviikoin.

Perhepäivähoitaja voi työskennellä kunnan palveluksessa tai toimia yksityisenä ammatinharjoittajana. Perhepäivähoito on Suomessa päiväkodin jälkeen yleisin lasten hoitomuoto. Monet vanhemmat kokevat, että kodinomainen ympäristö on päiväkotia parempi vaihtoehto varsinkin alle 3-vuotiaille lapsille.

Lain mukaan perhepäivähoitajalla voi olla hoidettavanaan yhteensä neljä lasta sekä yksi esikoulu- tai kouluikäinen lapsi. Lapsilukumäärään lasketaan myös hoitajan omat lapset, eikä lapsilukumäärää saa ylittää edes tilapäisesti.

Kuten muukin varhaiskasvatus, myös perhepäivähoito noudattaa lakisääteisiä varhaiskasvatussuunnitelmia, joita on laadittava sekä yksilö- että yksikkötasolla. Lapset ja perhepäivähoitaja laativat yhdessä lapselle varhaiskasvatussuunnitelman, jonka avulla lapsen kehitystä seurataan.

perhepäivähoito

Mitä tehtäviä perhepäivähoitajan työhön kuuluu?

Perhepäivähoitajan työhön kuuluu monenlaisia tehtäviä, esimerkiksi leikkiä ja askartelua lasten kanssa, ulkoilun valvomista sekä pukemisessa ja syömisessä auttamista. Ruokavalion tulee olla monipuolinen, ja lapsille on tarjottava mahdollisuus riittävään lepoon.

Lasten perushoidon ja varhaiskasvatuksen lisäksi perhepäivähoitajan työhön kuuluu myös muita tehtäviä, esimerkiksi siivousta ja ruoanlaittoa, jotka hänen on yleensä hoidettava lastenhoidon ohessa. Perhepäivähoitajat tekevät usein yhteistyötä muiden hoitajien kanssa ja järjestävät esimerkiksi yhteisiä retkiä.

Perhepäivähoitajan työ on raskasta ja yleensä melko itsenäistä työtä. Lasten hoitoajat voivat vaihdella, joten työpäivät saattavat olla pitkiä. Vuodesta 2011 alkaen omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat ovat kuuluneet kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisen työaikalain piiriin. Lain mukaisesti heidän säännöllinen täysi työaikansa saa olla keskimäärin 40 tuntia viikossa. Laki mahdollistaa sekä päivä- että viikkotasolla tapahtuvan jouston sillä edellytyksellä, että työaika tasoittuu 40 tuntiin ns. tasoittumisjaksolla, jonka pituus vaihtelee kahdesta viikosta puoleen vuoteen.

perhepäivähoitaja opinnot

Kuka voi toimia perhepäivähoitajana?

Perhepäivähoitajana toimimiselle ei ole laissa asetettu kelpoisuusvaatimuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että perhepäivähoitajien taustat voivat poiketa toisistaan hyvinkin paljon.

Osa perhepäivähoitajista on työskennellyt varhaiskasvatustehtävissä, esimerkiksi päiväkodissa, aiemminkin, mutta monet yksityiset perhepäivähoitajina toimivat aloittavat ammatinharjoittamisen omien lasten myötä. Usein tavoitteena on omien lasten hoitamisen kotona pidempään. Yksityisen perhepäivähoitajan on ennen toiminnan aloittamista esitettävä kunnalle rikosrekisteriote.

Yksityistä päivähoitoa valvoo kunnan päivähoidon ohjaus. Yleensä päivähoidon ohjaaja (tai ohjaajat) tarkistavat perhepäivähoitotoiminnan edellytykset vierailemalla hoitajaksi hakevan kotona. Kunnan yksityiselle perhepäivähoitajalle tarjoama taloudellinen tuki rajoittuu yleensä toiminnan käynnistämiseen, jolloin hoitaja voi hakea starttirahaa työssään tarvitsemiensa huonekalujen ja muiden tarvikkeiden hankkimiseen. Tämän jälkeen perhepäivähoitaja vastaa itse yritystoiminnan pyörittämisestä.

Yleisiä perhepäivähoitajalta toivottuja ominaisuuksia ovat rauhallisuus, hyvät vuorovaikutustaidot, pitkäjännitteisyys sekä käytännöllisyys. Perhepäivähoitajan työ edellyttää myös hyvää terveyttä, sillä pieniä lapsia hoidettaessa nostoista ja lasten kantamisesta johtuen selkä saattaa rasittua.

Perhepäivähoitajan koulutus

Perhepäivähoitajana toimimiseen järjestettiin ennen valmentavaa koulutusta, ns. perhepäivähoitajakurssi, mutta vuodesta 2000 eteenpäin perhepäivähoitajan työhön hakeutuvat voivat suorittaa näyttötutkintona perhepäivähoitajan ammattitutkinnon.

Perhepäivähoitajan koulutus ei ole pakollinen, mutta sitä suositellaan työssä toimiville. Perhepäivähoitajan ammattitutkinto on mahdollista suorittaa useissa sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa ympäri Suomea. Myös sosiaali- ja terveysalan perustutkinto eli lähihoitajan tutkinto antaa sopivat valmiudet perhepäivähoitajana työskentelyyn.

perhepäivähoito2

Miten yksityinen perhepäivähoito eroaa kunnallisesta?

Kunnallinen perhepäivähoitaja on kunnan työntekijä, ja hänellä on kaikki työsuhteeseen kuuluvat etuudet, kuten vuosiloma ja ylityökorvaukset sekä oikeus sairausloma-ajan palkkaan. Yksityinen perhepäivähoitaja on yrittäjä, jonka on itse vastattava esimerkiksi vuosilomiensa järjestämisestä ja rahoituksesta. Yksityisen perhepäivähoitajan on hakeuduttava ennakkoperintärekisteriin sekä hankittava itselleen lakisääteinen eläkevakuutus ennen toiminnan aloittamista.

Perheiden kannalta erityisen tärkeä kysymys on varahoidon järjestäminen. Kunnallisessa perhepäivähoidossa olevalle lapselle kunta järjestää varahoitopaikan, mutta yksityisen hoitajan on sovittava myös varahoidosta itse. Varahoitopaikkaa tarvitaan yleensä hoitajan loman tai sairausloman aikana.

Perheitä kiinnostaa myös päivähoidon hinta. Yksityinen perhepäivähoitaja määrittelee hoitamaksunsa itse, ja perheiden on mahdollista hakea Kelalta yksityisen hoidon tukea hoitomaksujen kattamista varten. Yksityisen hoidon tuen määrä riippuu perheen tuloista sekä kotikunnasta.

lapset perhepäivähoidossa

Perhepäivähoitajaksi hakeutuminen

Jos olet kiinnostunut yksityisenä perhepäivähoitajana toimimisesta ja koet, että sinulla on riittävät edellytykset toiminnan aloittamiselle, ota yhteys alueesi päivähoidon ohjaajaan. Yhteystiedot ja tietoa yksityisen päivähoidon järjestämisestä löytyy yleensä kunnan internetsivuilta.

Päätettyäsi ryhtyä yksityiseksi perhepäivähoitajaksi, seuraava askel on hoitolasten löytäminen. Jos sinulla on omia lapsia, tunnet todennäköisesti jo alueelta muita lapsiperheitä ja voit tehdä itseäsi tunnetuksi sitä kautta. Jos sinulla ei ole omia lapsia, voit etsiä kätevästi hoitolapsia ilmoittautumalla Care.comiin perhepäivähoitajaksi.

Lue myös:

Tietoa montessoripäiväkodeista

Vieraskieliset koulut ja päiväkodit SuomessaKommentoi tätä artikkelia
*

*